คณะผู้บริหาร

Post on 19 ตุลาคม 2558
by Admin
img180

               นายนาวิน  เหล่าอินทร์                               หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                   รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลศิลาดาน         ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน      โทร. 0810465484

 

  logo want

    logo want

                 (ว่าง)
 รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

                     โทร. -

                 (ว่าง)
  รองนายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน 

                      โทร. -

 

  logo want logo want

(ว่าง)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

 โทร. -

(ว่าง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน

 โทร. -