สำนักปลัด

Post on 19 ตุลาคม 2558
by Admin

 

img180

นายนาวิน เหล่าอินทร์
             หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล               รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลศิลาดาน    โทร. 081-0465484 

 
logo want
(ว่าง)
รองปลัดเทศบาลตำบลศิลาดาน
 
img180

นายนาวิน เหล่าอินทร์
              หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                 โทร. 081-0465484

 

สเนตรา 350 16 03 64     สทธโชค185   นางสาวกญรยาณย กาฬภกด 170  

 185

     นางสาวสุเนตรา  พึ่งกัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

          โทร. 056-410613

 

        นายสิทธิโชค หิรัญวัฒน์
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

             โทร. 056-410613

 

นางสาวกัญรยาณีย์  กาฬภักดี
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
              ชำนาญการ

            โทร. 056-410613

 

     นางสาวภัทราภรณ์ เชยงาม
                เจ้าพนักงานธุรการ

               โทร. 056-410613

 

นางสาวกลยาณ เอยมทด

    นางสาวกมลฤทย เกตเสง      นางสาวณตกานต พรมสตร   

นางสาวพชราภรณ โตศลา

    นางสาวกัลยาณี  เอี่ยมทัด
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

            โทร. 056-410613

 

    นางสาวกมลฤทัย  เกตุเส็ง
      ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

          โทร. 056-410613

 

    นางสาวณัติกานต์ พรมสูตร
                 ผู้ดูแลเด็ก 

             โทร. 056-410613

 

           นางสาวพัชราภรณ์ โตศิลา
                     ผู้ดูแลเด็ก

              โทร. 056-410613 

 

นางสาวชลธชา ดวงอำ    นางสาวอรชดา สมบญธรรม    S 9216010    S 9216011

       นางสาวชลธิชา  ด้วงอ่ำ
                  คนงาน

           โทร. 056-410613

 

 นางสาวอรชุดา สมบุญธรรม
                คนงาน

         โทร. 056-410613

 

           นางเบญจมาศ สีสุ่ม
                    คนงาน 

          โทร. 056-410613

 

           นางสาวจุรีพร ฟักปาน
                    คนงาน

             โทร. 056-410613

 

S 4366340 1    logo want    S 40714341    นายมนส สาแช   นรเชต สสม 170

      นายภิญโย  อินทโชติ
           พนักงานขับรถ
 

         โทร. 056-410613

 

                    (ว่าง)
     พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

           โทร. 056-410613

 

        นายอนันต์  เสนกรุง
        คนงานประจำรถขยะ

          โทร. 056-410613 

 

        นายมนัส  สาแช
           คนงานทั่วไป

         โทร. 056-410613

 

          นายนิรเชต สีสุ่ม
            คนงานทั่วไป

             โทร. 056-410613