โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ 20 กันยายน 2561

Post on 26 กันยายน 2561
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 กันยายน 2561 นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ

 

ร่วมกับเทศบาลตำบลศิลาดาน โดยนายจำเนียร โตศิลา นายกเทศมนตรีตำบลศิลาดาน คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน พร้อมด้วยประชาชน ชาวศิลาดาน พร้อมใจกันร่วมกับเก็บขยะบริเวณพื้นที่ตำบลศิลาดาน ทุกหมู่บ้าน ที่มาโครงการนี้ เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ พระองค์จึงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประกอบกับมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ของรัชกาลที่ 9 ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุน และรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราโชบายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งนี้ หน่วยทหารในพื้นที่นั้น ๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการระดมสรรพกำลังประชาชนจิตอาสามาร่วมกันปฏิบัติกับกำลังพลจิตอาสาของหน่วยราชการทหาร และหน่วยราชการต่าง ๆ การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ทุกหน่วยงาน สามารถริเริ่มกิจกรรมได้เอง แต่ต้องแจ้งการดำเนินการกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบทราบ เพื่อเตรียมการให้การสนับสนุนตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม42170061_2243352482578600_7761449080072437760_o.jpg42156505_2243353632578485_2827354847580258304_o.jpg42122193_2243352989245216_2470515886453161984_o.jpg42126779_2243353132578535_1927808779617828864_o.jpg42161671_2243352945911887_5460644582893027328_o.jpg42168958_2243353079245207_5434516183707549696_o.jpg