รณรงค์ป้องกันกำจัดขยะภายใต้แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

Post on 06 กุมภาพันธ์ 2562
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลศิลาดาน ผู้นำชุมชน จิตอาสาและประชาชนร่วมขี่จักรยานรอบหมู่บ้านเพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ

ดำเนินการตามแนวทางรณรงค์ป้องกันกำจัดขยะภายใต้แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เน้นปลุกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย เพื่อสร้างตำบลศิลาดานให้เป็นเมืองสะอาด โดยกำหนดให้วันที่ 28 มกราคม 2562 เป็นวันเริ่มต้นแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย รณรงค์ให้ประชาชนลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความรู้การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ประกอบด้วย ขยะทั่วไป เช่น เศษกระดาษ ซองพลาสติก ขยะเปียก ได้แก่เศษอาหาร ใบไม้ ซากพืชซากสัตว์ สามารถนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดแก้ว และขยะอันตราย หลอดไฟ แบตเตอรี ต้องกำจัดอย่างถูกวิธี50964956_2321363701444144_6034625369540132864_o.jpg50324175_2321360714777776_7627056710112247808_o.jpg50881551_2321362334777614_157057590986014720_o.jpg50853102_2321360698111111_3975378088014905344_o.jpg50274359_2321365654777282_6213049473635975168_o.jpg50648310_2321363508110830_3114234374912999424_o.jpg