โครงการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก 2563

Post on 26 กุมภาพันธ์ 2563
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

โครงการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก 2563

ถุงพลาสติกที่ใช้รองรับสินค้าและอาหารในปัจจุบัน ผลิตด้วยเม็ดพลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมากและด้วยต้นทุนที่ต่ำ เมื่อนำมาใช้จะมีอายุการใช้งานที่สั้น และส่วนใหญ่เป็นการใช้งานเพียงครั้งเดียว โดยเฉพาะถุงขนาดเล็กที่ผ่านการใช้งานแล้วจะถูกนำไปทิ้งกลายเป็นขยะที่ยากต่อการย่อยสลายอย่างมาก เนื่องจากคุณลักษณะที่เบาบาง มีปริมาณมาก และปะปนกับขยะมูลฝอยประเภทอื่นๆ ส่งผลให้การย่อยสลายนั้นเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานถึง 100-450 ปี และหากนำไปเผาก็จะก่อให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือในการใช้ตะกร้าสานทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ก็จะสามารถช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากถึง 100 ล้านถุงต่อปี ซึ่งข้อดีของการใช้ตะกร้าสานก็มีมากมาย เช่น ทำความสะอาดได้ง่าย สวยงาม แข็งแรง ใช้งานได้ดีกว่าถุงพลาสติก ช่วยลดขยะมูลฝอย ไม่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก อีกทั้งสามารถยังใช้เป็นสื่อรณรงค์เสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง หรือเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วนให้กับกลุ่มแม่บ้านที่ไม่อยากเสียเงินซื้อตะกร้าที่ได้ขนาดไม่ตรงกับความต้องการและเป็นการตอบสนองความต้องการให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการสานตะกร้าไว้ใช้เองแต่ขาดทักษะ ความรู้ในการสานตะกร้า ด้วยเหตุนี้ชมรมผู้สูงอายุตำบลศิลาดานได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกนี้ขึ้นเพื่อเป็นการลดจำนวนถุงพลาสติกที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ต่อไป

 

 

88014398_2632668440313667_4903917538867412992_o.jpg

 

 

 

87459108_2632671706980007_6082113933873774592_o.jpg

 

 

 

 

 

87272906_2632671570313354_54275183891972096_o.jpg

 

 

 

87151698_2632670850313426_575770447979741184_o.jpg

 

 

 

 

 

87606637_2632669683646876_1584951697975803904_o.jpg

 

 

87578498_2632668430313668_6545571841761607680_o.jpg