เทศบาลตำบลศิลาดาน ขอเชิญชวนชาวตำบลศิลาดาน กรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2564

Post on 02 เมษายน 2564
by ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลศิลาดาน ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่น้องชาวตำบลศิลาดาน กรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้เสียภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทะเบียนพาณิชย์ ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้เสียค่าธรรมเนียมขยะ และผู้ขอใบอนุญาตต่างๆ ฯลฯ)

กรอกแบบประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 ตาม URL/QR Code หรือเว็บไซด์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/jmvuzp หากท่านกรอกไม่ได้ ให้ลูกหลานหรือญาติพี่น้องกรอกแทนได้ โดยใช้เพียงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน มีข้อสงสัย/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 056-410613 ขอขอบพระคุณที่ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลศิลาดาน