กลุ่มเพาะกล้าต้นข้าว

กลุ่มเพาะกล้าต้นข้าว

เนื่องจากชาวบ้านในหมู่บ้าน ต่างมีอาชีพทำนา พอถึงหน้าเพาะปลูก ต่างคนต่างก็ต้องการแรงงาน ดังนั่นจึงได้รวมกลุ่มกันขึ้น เพื่อช่วยกันเพาะต้นกล้าข้าว ทำให้เมื่อถึงหน้าเพาะปลูก สมาชิกในกลุ่มทุกคนก็สามารถเพาะปลูกได้ทันตามฤดูกาล และยังทำให้ได้ความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย